Mosasauridae fossils 75 million years old with enemy teeth – predators that dominated the seas during the Cretaceous period

Các nhà cổ sinh vật học Mỹ phát hiện một hóa thạch của thương long (mosasaur) với chiếc răng cắm trên mặt, dấu tích lưu lại từ một cuộc tấn công.

Thương long – loài săn mồi thống trị biển cả trong Kỷ Creta

Thương long, danh pháp khoa học Mosasauridae, là một họ thằn lằn biển lớn đã tuyệt chủng Các hóa thạch đầu tiên được phát hiện trong mỏ đá vôi ở Maastricht, Meuse năm 1764. Mosasauridae hiện được xem là họ có quan hệ gần gũi nhất với rắn, do phân tích nhánh đã tính gộp dựa trên các đặc điểm tương đồng về hàm và hộp sọ.

Mosasauridae là các Varanoidea có quan hệ gần gũi với các loài kỳ đà sống trên cạn. Chúng có thể đã tiến hóa từ bò sát có vảy bán thủy sinh gọi là Aigialosaur, các loài này giống về hình dạng hơn các loài kỳ đà ngày nay, trong Kỷ Creta sớm. Trong suốt 20 triệu năm cuối của kỷ Creta (tầng Tours-tầng Maastricht), với sự tuyệt chủng của Ichthyosaur và Pliosaur, thương long là các loài săn mồi thống trị ở biển.

Hóa thạch của thương long đã được tìm thấy.

Hóa thạch của thương long, một loài bò sát biển giống cá heo sống ở thời khủng long được tìm thấy với chiếc răng của kẻ thù cắm trên mặt.

“Mẫu vật cho thấy bằng chứng trực tiếp và rõ ràng về vết cắn không gây tử vong giữa những con thương long”, Takuya Konishi, trợ lý giáo sư ở Đại học Cincinnati, Ohio, báo cáo tại cuộc họp thường niên lần thứ 76 của Hiệp hội Cổ sinh vật học Động vật có xương sống.

Một công ty khai thác mỏ phát hiện mẫu vật thương long dài 6,4 m ở phía nam Alberta, Canada năm 2012 và thông báo cho Bảo tàng cổ sinh vật học Royal Tyrrell. Các nhà nghiên cứu ở bảo tàng dành hai năm làm sạch hóa thạch Trong suốt thời gian đó, đặc điểm hình dáng độc đáo của mẫu vật trở nên rõ ràng. Nó có một chiếc răng của con thương long khác cắm ở hàm dưới. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc và bắt đầu nghiên cứu nó”, Konishi nói.

Hóa thạch thương long 74,8 triệu năm tuổi có đầy đủ khớp, có nghĩa toàn bộ xương của nó được bảo quản tại nơi tìm thấy phân tích giải phẫu và chụp cắt lớp trên máy vi tính chỉ ra con vật thuộc loài Mosasaurusgenus, Konishi cho biết.

Dấu vết của cuộc tấn công bao gồm ba thương tích và chiếc răng lưu lại, có thể quan sát rõ ở nửa trái mặt con vật. Cả ba vết thương đều có dấu hiệu tái tạo lại xương, chứng tỏ con thương long vẫn sống sót sau vụ tấn công và hồi phục trước khi chết.

Hai con thương long có thể giao chiến giành quyền ghép đôi.

Tuy nhiên, có hai loài thương long sống trong khu vực tìm thấy mẫu vật và lúc đầu các nhà nghiên cứu chưa rõ chiếc răng thuộc về loài nào. Thương long họ Prognathodon có hàm răng khỏe, có thể nhai được mai rùa nên chúng khó bị gãy răng trong lúc tấn công con khác, Konishi suy đoán.

Ngược lại, thương long họ Mosasaurus có nhiều khả năng gây ra vụ tấn công hơn bởi loài này có những chiếc răng dài nhọn và dễ gãy. Nhóm nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về những vết cắn ở nửa mặt còn lại, cho thấy thủ phạm tấn công con vật từ phía bên dưới.

Theo Konishi, cuộc chiến giữa hai con thương long có thể do cạnh tranh giành quyền giao phối. Thương long có họ với loài thằn lằn có vảy. Tuy thương long đã tuyệt chủng, loài họ hàng xa của chúng là quái vật gila (Heloderma suspectum) nổi tiếng với những cuộc chiến giành con cái. Quái vật gila đực thường cắn dưới họng đối thủ để ngăn kẻ thù cắn trả.

“Có thể con thương long để lại chiếc răng trên mẫu vật cũng sử dụng chiến thuật tương tự với lực cắn từ một bên hàm, đủ mạnh để đánh bại kẻ thù nhưng không giết chết nó”, Konishi kết luận.

Related Posts

Uncover a mystery long-lost civilization with this new find at India’s Dry River Bank

The local river from Karпataka, Iпdia has dried oυt for the first time iп history becaυse of the draυght aпd overcoпsυmptioп of water by the overly iпcreasiпg…

Two lionesses were observed having some lighthearted sex

While gay lions haʋe Ƅeen found in nature Ƅefore, 𝓈ℯ𝓍ual Ƅehaʋiour Ƅetween two feмale lions is quite rare. Guide Jason de Rauʋille howeʋer captured on video two…

Interested Mysteries Those Blind Snakes nearby Living in River Depths Confuse Scientists

Please forgiʋe us if this deters you froм eatiпg your мeal Ƅut, as sпakes go, this oпe isп’t мuch of a charмer. Αtretochoaпa eiselti was discoʋered wheп…

Top 12 shocking ‘interesting’ strange facts about the ancient Egyptians

Aмong the ancient Egyptians, woмen were respected, 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡 control was used, and preмarital 𝓈ℯ𝓍 was raмpant. As a мatter of fact, 𝓈ℯ𝓍 was a natural actiʋity for…

Huge footprints are proof that prehistoric creatures once existed

Mpυlυzi Batholith: Α 200-millioп-year-old ‘giaпt’ footpriпt discovered iп Soυth ΑfricaDid a giaпt alieп race come dowп to live oп Earth hυпdreds of millioпs of years ago? The…

The Courageous Farmhand Who Captures a Huge Snake While Plowing a Field: A Story of Compassion and Bravery

Brave Man Catches Big Snake: A Story of Strength and Compassion There are few creatures that elicit such a strong reaction as snakes. They are often seen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *